Opći uvjeti najma vozila

OPĆI UVJETI NAJMA VOZILA
1.    Ugovor – je instrument, kojim se utvrđuju opća pravila koja se primjenjuju na najam vozila pod brandom "HAK RENT A CAR".
2.    Tvrtka za iznajmljivanje – je pravna osoba koja vrši uslugu najma vozila za brand HAK RENT A CAR kako je nazivom navedeno u ugovoru.
3.    Korisnik vozila – je fizička ili pravna osoba koja prihvaća sve uvjete najma navedene u ovom ugovoru (u daljnjem tekstu Najmoprimac) i obvezuje se:
3.1.    vratiti vozilo najmodavcu na dogovoreni datum i mjesto, kako je zapisano u ugovoru, ili ranije ako najmodavac to inzistira. Ako se vozilo ne vrati u dogovoreno vrijeme, naplaćuje se naknada prema posebnom cjeniku,
3.2.    temeljito provjeriti vozilo prije preuzimanja,
3.3.    zatražiti ispravno izvješće o stanju vozila i dodatne opreme ako postoji nezabilježeno oštećenje ili je pogrešno evidentiran popis opreme i stanja goriva.
4.    HAK-USLUGE d.o.o., Vinkovačka 3, Kutina, OIB: 27985234094 (u daljnjem tekstu Najmodavac) je vlasnik vozila koje se daje u najam Najmoprimcu, prema uvjetima navedenim u ugovoru o najmu.
5.    Vozilo – Najmodavac je dužan osigurati vozilo i svu propisanu obveznu sigurnosnu opremu, te („vozilo“) u ispravnom tehničkom stanju, s uredno plaćenim porezom i važećom registracijom. Unutar EU, Najmodavac je dužan osigurati vozila s obveznim osiguranjem od odgovornosti prema trećoj strani.
6.    Uporaba vozila – Najmoprimac je dužan:
6.1.    savjesno i pažljivo voziti i koristiti vozilo u skladu sa zakonima države u kojoj upravlja vozilom,
6.2.    koristiti ispravno gorivo,
6.3.    zaključati vozilo kada se ne koristi, te osigurati da su svi prozori, krovni prozori, sklopivi krov ili poklopac motora pravilno zatvoreni,
6.4.    odmah prekinuti uporabu vozila, ako je uočen problem, te obavijestiti Najmodavca.
7.    Zabranjuje se koristiti vozilo:
7.1.    u komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja Najmodavca, za bilo koji auto-moto sport (rekreativno ili profesionalno) i terensku vožnju,
7.2.    pod utjecajem alkohola, droga, narkotika ili drugih opojnih sredstava koje bi mogle umanjiti svjesnost ili sposobnost reagiranja,
7.3.    vući drugo vozilo ili prikolicu, prevoziti zapaljive, eksplozivne, korozivne ili gorive materijale,
7.4.    dopustiti bilo kome osim ovlaštenom vozaču upravljati vozilom.
8.    Mladi vozač:
8.1.    dobna granica je 21 godina starosti
8.2.    ugovor propisuje najmanje 1 godinu vozačkog iskustva
8.3.    obračunat će se posebna naknada po danu najma 4,98 EUR + PDV.
9.    Ugovor o najmu - predstavlja dokument kojim se definiraju svi uvjeti najma, sa svim pojedinostima o vozilu, cijenama, datumu preuzimanja i vraćanja, uključujući i informaciju o mogućim naplatama odgovornosti za vozilo u slučaju oštećenja ili nepridržavanja mjesta i rokova povrata. Najmoprimac će platiti predviđenu cijenu s otvorenog ugovora ako ne postoji promjena termina i mjesta vraćanja, razine goriva i štete na vozilu. Kazne i ostali prometni prekršaji naplatit će se naknadno, po primitku istih od strane policije ili nadležnih institucija, ako ih Najmoprimac nije predočio prilikom povrata vozila.
10.    Trajanje najma - Najmoprimac je dužan platiti višu cijenu najma vozila ukoliko dođe do promjene razdoblja trajanja najma ili ako prijeđe ugovorenu kilometražu. Obaveza najmoprimca je da plati naknadu za jednosmjerni najam ako vozilo vrati na mjesto različito od onoga na kojem ga je preuzeo, s obvezom vraćanja vozila u jednu od poslovnica Najmodavca. Na navedene cijene se obračunava PDV. Ugovor počinje s upisanim vremenom početka i završava vremenom završetka.
11.    Predautorizacija - predstavlja određeni iznos koji je blokiran na kreditnoj kartici koju je naručitelj dostavio u trenutku otvaranja ugovora ili rezerviranja vozila. Iznosi predautorizacije mogu varirati ovisno o kategoriji vozila, dodatnog osiguranja i dužine najma. Najmoprimac bi trebao osigurati dovoljno sredstava na raspolaganju jer se naplata vrši na kraju najma. Vrši se naplata ukoliko je to potrebno, odnosno ako nastanu odstupanja od početnog izlaznog računa za reguliranje najma. Ukoliko se plaćanje vrši drugom karticom, transakcija može potrajati između 14 – 30 dana, a ovisi o banci izdavatelju kartica.
11.1.    visina predautorizacije za osnovno osiguranje (CDW/TP) – MBMR, MCMR, MDMR 796,33 EUR (s PDV-om)
11.2.    visina predautorizacije za osnovno osiguranje (CDW/TP) – EBMR, ECMR, EDMR, EDAR 955,60 EUR (s PDV-om)
11.3.    visina predautorizacije za osnovno osiguranje (CDW/TP) – CBMR, CCMR, CDMR 1.114,87 EUR (s PDV-om)
11.4.    visina predautorizacije za osnovno osiguranje (CDW/TP) – CWMR, CGAR, CGMR, IDMR, EWMR 1.194,51 EUR (s PDV-om)
11.5.    visina predautorizacije za osnovno osiguranje (CDW/TP) – SDMR, GFAR, PVMR 1.433,41 EUR (s PDV-om).
12.    Plaćanje - Najmoprimac je dužan platiti ukupan iznos zaključenog ugovora na račun Najmodavca, sa svim pripadajućim troškovima produljenja najma, te krađe ili oštećenja vozila i opreme. Najmoprimac je dužan prihvatiti sve naknadne troškove poput prometnih kazni, nepropisnog parkiranja, oštećenja imovine trećih osoba i sl. koji su nastali za vrijeme trajanja najma. Pri obračunu će se koristiti, odobreni od strane Najmodavca, važeći cjenici originalnih dijelova i sati rada u Republici Hrvatskoj, te ostali troškovi ako su nastali Najmodavcu u vremenskom razdoblju utrošenom za popravak. Ako je obračun rezervacije u stranoj valuti, koristit će se prodajni tečaj banke uvećan za 4% moguće oscilacije tečajne razlike.
13.    Potpisivanjem ugovora o najmu, Najmoprimac je suglasan da se naplate svi troškovi koji su nastali tijekom najma.
14.    Učešće u šteti – predstavlja visinu odgovornosti Najmoprimca u slučaju oštećenja vozila. Dodatna osiguranja koja se mogu dokupiti pri preuzimanju vozila, koriste se za pokrivanje oštećenja, tjelesne ozljede vozača, oštećenja i tjelesne ozljede trećih osoba. Važeći cjenici svih usluga su istaknuti na službenim stranicama Najmodavca www.hak-rentacar.hr . Najmoprimac će odgovarati za ukupnu štetu na vozilu do ukupne procijenjene vrijednosti vozila ako oštećenje nastane s namjerom ili krajnjim nemarom. Najmoprimac je dužan platiti obradu štete kod svih slučajeva utvrđivanja oštećenja ili nedostatka opreme i dijelova na vozilu.
14.1.    naknada za obradu šteta: 50,43 EUR + PDV
14.2.    naknada za obradu parking kazni 29,86 EUR + PDV
14.3.    izgubljeni dokumenti 331,81 EUR + PDV
14.4.    izgubljeni ključevi prema važećem cjeniku ovlaštenog servisa
14.5.    usluga tankiranja spremnika za gorivo 26,54 EUR + PDV uvećano za broj litara goriva potrebno da se stanje dovede u prvobitno
14.6.    izgubljena registarska pločica 132,72 EUR + PDV.
15.    Najmoprimac je dužan obavijestiti (I) policiju odmah i (II) HAK Rent a car u roku od 24 sata ako je vozilo sudjelovalo u nesreći ili je oštećeno, čak i ako treća strana nije uključena. Ako je vozilo izgubljeno, ukradeno ili oštećeno, dužan je, u mjeri u kojoj zakon dopušta, platiti učešće u šteti navedenu u ovom ugovoru o najmu, sve poreze i odštetu ili naknadu za obradu. Najmoprimac je obvezan podmiriti svaku štetu (oštećenje, gubitak, krađa dijelova, izmakla dobit), bez obzira na uplaćene dodatke ukoliko je do štete došlo korištenjem vozila suprotno odredbama Ugovora i Općih uvjeta, te uslijed grube nepažnje ili namjere. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva štetu na unutrašnjosti vozila ,štete uzrokovane nedostatkom ulja u motoru, ulijevanjem krive vrste goriva, štete koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, štetu koji je napravio neovlašteni vozač, ili nesreća u prometu koja nije prijavljena nadležnoj policijskoj postaji neovisno tko je krivac. Najmoprimac se obvezuje da će sudjelovati u svim postupcima radi naplate štete prema trećoj osobi, u suprotnome dužan je troškove prouzročene nesreće snositi samostalno.
16.    Učešće u šteti se neće primjenjivati u okolnostima utvrđenim u poglavlju 12. i 17. o Ograničenjima odgovornosti. Najmodavac će pokušati naplatiti franšizu i druge troškove od strane koja snosi krivnju ako Najmoprimac može dokazati da oštećenje krađa ili gubitak nisu nastali njegovom krivnjom, namjernim kršenjem, prijevarom ili krajnjom nepažnjom (u mjeri u kojoj se ti uvjeti koriste prema važećim zakonima). U tu svrhu Najmoprimac je dužan predati Najmodavcu pravilno popunjen obrazac izvješća o prometnoj nesreći, uključujući i kontakt podatke ostalih uključenih strana, u roku od 48 sati od prometne nesreće. U mjeri u kojoj to zakon dopušta, Najmodavac će naplatiti Najmoprimcu naknadu za pokrivanje troškova nastalih time što je Najmodavac kontaktirao Najmoprimca kako bi zaprimio pravilno popunjen obrazac izvješća o prometnoj nesreći. Najmoprimac nije odgovoran za troškove gubitka ili oštećenja u mjeri u kojoj se mogu pripisati neuspjehu Najmodavca u održavanju vozila ili za one koji su pokriveni jamstvom proizvođača.
17.    Ograničenja odgovornosti – Ograničenjem se smanjuje iznos učešća u šteti koji Najmoprimac mora platiti ako je vozilo oštećeno ili ukradeno. Cijene uključuju osnovnu razinu odgovornosti i Najmodavac neće naplatiti više nego što iznose navedena učešća uvećano za porez (ako je primjenjivo, i naknada za obradu oštećenja ili krađe). Učešće u šteti se može dodatno smanjiti kupnjom dodatnih pokrića odgovornosti. Ograničenja se neće primjenjivati ako se gubitak ili oštećenje mogu pripisati (I) Namjerni ili prijevari Najmoprimca, propustu ili krajnjoj nepažnji (do mjere do koje se takvi izrazi koriste u skladu s važećim zakonom) ili (II) namjernom kršenju poglavlja 6.6. (Uporaba vozila) i 7.7. (Nesreće, krađe i oštećenja). Najmodavac ima pravo potraživati odštetu u vezi s gubitkom ili oštećenjem u iznosu jednakom trošku nastalom uslijed nemara do punog iznosa štete ili gubitka koji je nastao ili će nastati. Tada se učešće u šteti ne primjenjuje.
18.    Dužina najma – minimalno obračunsko razdoblje je dvadeset i četiri (24) sata po važećim cjenicima HAK-USLUGA d.o.o.
19.    Gorivo – Najmoprimac je dužan vratiti pun spremnik goriva, ili onoliko goriva koliko je preuzeo na početku najma. U slučaju da je ugovor zaključen s manje goriva od preuzetog obračunat će se dodatni trošak koji uključuje trošak za potrošeno gorivo uvećan za naknadu tankiranja prema važećem cjeniku. Navedeni trošak se neće obračunavati za ugovore s pretplaćenim punim rezervoarom.
20.    Kapacitet vuče - Maksimalni kapacitet vuče vozila Najmodavca ne smije premašiti 2000 kg.
21.    Dodatni vozači i putnici – Najmoprimac je odgovoran za to da su svi dodatni vozači koji su nadodani na ugovor o najmu ili putnici kojima omogući pristup vozilu upoznati s predmetnim uvjetima. Odgovoran je za sve troškove i naknade koje nastanu jer se dodatni vozač ili putnik nisu pridržavali predmetnih uvjeta.
22.    Kazne koje proizlaze iz prometnih prekršaja – Najmoprimac je upoznat i slaže se da u slučaju bilo kakve prometne kazne ili prekršaja, tijekom korištenja vozila, snosi sve troškove, odnosno da mu se naplaćuje puni iznos prometnog prekršaja, uvećano za stavku II članka 11. Naknade za obradu parkirnih kazni. Najmoprimac ima odgovornost za preuzeto vozilo i pravilnu uporabu tijekom trajanja najma, te korištenje označenih cestovnih pravaca koji nisu područja izvan asfaltiranih cesta tj. „off road“ područja s visokim rizikom od oštećenja. Najmoprimac se slaže da se svi osobni podatci o vozaču proslijede prema potrebi kada ih zatraže nadležne institucije.
23.    Penali za kašnjenje pri povratu vozila – Najmoprimac će snositi penale za kašnjenje od 50,00 EUR po danu uključujući PDV plus cijenu dnevnog najma ako se automobil kasno vrati. Kupci također moraju biti svjesni da osiguranje vozila više neće vrijediti i da će najmoprimac biti odgovoran za eventualnu štetu.
24.    Praćenje vozila – Vozila mogu biti opremljena sustavima geolokacije i uređajima za praćenje i lociranje vozila u slučaju da je vozilo ukradeno ili nije vraćeno na lokaciju najma ili za lociranje vozila u slučaju prometne nesreće ili kvara. Sva vozila u vlasništvu Najmodavca opremljena su uređajima Hrvatskog telekoma d.d. za praćenje kretnji vozila, potrošnje goriva i očitovanja kilometara.
25.    Korištenje osobnih podataka Najmoprimca. Potpisom Općih uvjeta poslovanja Najmoprimac potvrđuje kako je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka. Potpisom Najmoprimac daje suglasnost da se njegovi osobni podaci koriste kako bi se: (a) pružila usluga najma i (b) u izboru pružanja daljnje usluge. Najmodavac će osobne podatke Najmoprimca pružiti u mjeri u kojoj to zakon dopušta i, ako je potrebno, uz izričitu suglasnost Najmoprimca:
25.1.    platformi Renteon za iznajmljivanje vozila i platformi za provjeru identiteta i valjanosti putnih isprava 365id, uz suglasnost Najmoprimca,
25.2.    tijelima zakona / lokalnoj upravi i društvima za usluge parkinga ako imaju pravo na te podatke, a zakon isto omogućuje Najmodavcu ili mu omogućuje da provjeri valjanost vozačke dozvole, u slučaju pružanja osobnih podataka iz ovog stavka Najmodavac se obvezuje o istome obavijestiti Najmoprimca u roku od 24 sata, osim ako postoji zakonska zabrana obavještavanja,
25.3.    trećim stranama koje djeluju u ime Najmodavca u upravljanju potraživanjima, u prikupljanju iznosa koje Najmoprimac duguje Najmodavcu, u provođenju ankete klijenata koje Najmodavac koristi za poboljšanje usluga, uz suglasnost Najmoprimca,
25.4.    Najmoprimac ima zakonsko pravo na pristup osobnim podatcima koje Najmodavac posjeduje (podliježe plaćanju pristojbe, ako je to dopušteno zakonom), a ako je to opravdano, može se zatražiti da se osobni podatci isprave, izmijene, blokiraju ili uklone. Kontrolor podataka je pružatelj najma vozila, kao što je navedeno u ugovoru o najmu.
26.    Izgubljena imovina. Najmoprimac je dužan kontaktirati Najmodavca za sve pronađene osobne stvari u vozilu. Svi predmeti koji sadrže osobne ili financijske podatke zbrinut će se u roku od 30 dana, u skladu s pravilima o privatnosti Najmodavca i Općim uvjetima najma. Svi ostali predmeti zbrinut će se u roku od 3 mjeseca.
27.    Najmoprimac je suglasan da Najmodavac može teretiti kreditnu karticu bez prisustva Najmoprimca u slučaju izuzetno prljavog vozila.
28.    Za korištenje vozila izvan teritorija Republike Hrvatske, Najmoprimac mora tražiti odobrenje Najmodavca i nadoplatiti naknadu za prelazak granice.
29.    Mjerodavno pravo. Ugovor je uređen i mora ga se tumačiti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Svaka strana podliježe neisključivoj nadležnosti Trgovačkog suda u Zagrebu vezano u vezi bilo kojeg spora povezanog s Ugovorom.
30.    Primjerci Ugovora: Ugovor se potpisuje u istovjetnim primjercima, od kojih svaki predstavlja izvornik i svi predstavljaju isti Ugovor. Ugovor se nakon sklapanja može poslati e-mailom Najmoprimcu.
 

HAK Rent a car - Brzo i pouzdano

Kod nas možete očekivati brzu uslugu, konstantnu podršku te ljubazno i pouzdano osoblje!

Tu smo za Vas kako bi ostvarili Vaše želje i potrebe i kako bi Vaš dan učinili posebnim!

Kontaktirajte nas

Započni svoju avanturu uz HAK rent a car:

Uz HAK Rent a car uvijek se postiže apsolutna kvaliteta, usluga, sigurnost i podrška.

U suradnji s nama svako Vaše putovanje biti će prava avantura.

Svaki segment naše ponude stvoren je kako bi Vama olakšali svakodnevnicu i pretvorili sve nedaće u zabavu, opuštenost i avanturu života.

 

Naše prednosti su:

 

       1) Izrazito jednostavan proces rezervacije

2) Sedam poslovnica diljem Hrvatske

  3) Fleksibilne usluge po mjeri korisnika

        4) Apsolutna kvaliteta i higijenski standardi